تک‌بیت شمارهٔ ۳۰۹

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

به احتیاط ز دست خضر پیاله بگیر
مباد آب حیاتت دهد به جای شراب !