شمارهٔ ۴۱

نیست پروای علایق طبع وحشت دیده را
خار نتواند گرفتن دامن برچیده را