گفتم که به نقل نار بهتر یا به
سیب ذقنش گفت که شفتالو به