رباعی شمارهٔ ۱۹۶۴

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

من دوش به کاسهٔ رباب سحری
می‌نالیدم ترانهٔ کاسه‌گری
با کاسهٔ می درآمد آن رشک پری
گفتا که اگر کاسه زنی کوزه خوری