شمارهٔ ۱۸

عطار / مختارنامه / باب نهم: در مقام حیرت و سرگشتگی

هر روز غمی به امتحانم آمد
وز حیرت دل کار به جانم آمد
از بس که وجوه مینماید جان را
بر هیچ فرو نمیتوانم آمد