ایا بلایه، اگر کارت تو پنهان بود
کنون توانی، باری، خشوک پنهان کرد