تک‌بیت شمارهٔ ۹۷۳

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

در جبههٔ گشادهٔ گلها نگاه کن
دلگیر از گرفتگی باغبان مباش