رباعی شمارهٔ ۸۹

سعدی / دیوان اشعار / رباعیات

گویند مرا صوابرایان به هوش
چون دست نمی‌رسد به خرسندی کوش
صبر از متعذر چه کنم گر نکنم
گر خواهم و گر نخواهم از نرمهٔ گوش