رباعی شمارهٔ ۶۵۲

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

خورشید که در خانه بقا می نکند
می‌گردد جابجا و جا می نکند
آن نرو بجز قصد هوا می‌نکند
می‌گوید کاصل ما خطا می نکند