شمارهٔ ۶

عطار / مختارنامه / باب چهارم: در معانی که تعلّق به توحید دارد

آخر روزی دلت به درگه برسد
جان تو به مقصود تو ناگه برسد
صد عالم پر ستاره میبینی تو
چون جمله به یک برج رسد ره برسد