جسم و جانی که دارد این انسان
مصحف جامع است خوش می خوان