رباعی شمارهٔ ۱۵۱۵

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

من کی خندم تات نبینم خندان
جان بندهٔ آن خندهٔ بیکام و دهان
افسوس که خندهٔ ترا می‌بینند
و آن خندهٔ تو ز چشم خلقان پنهان