رباعی شمارهٔ ۹۱۹

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

من دم نزنم از این جهان دمگیر
من در طربم همه جهان ماتم گیر
بیدق ببری ز ما ولی شه نبری
ما و رخ شه هزار بیدق کم گیر