شمارهٔ ۱۹

عطار / مختارنامه / باب چهل و سوم: در صفت دردمندی عاشق

گر مملکت درد مسلم بکنم
هر لحظه تماشای دو عالم بکنم
خواهم که هر آن ذرّه که در عالم هست
من بر هر یک هزار ماتم بکنم