رباعی شمارهٔ ۸۴

تا دل ز علایق جهان حُرّ نشود
هرگز صدف وجود پُر دُر نشود
پر می نشود کاسۀ سرها از عقل
هر کاسه که سر نگون بود، پر نشود