تک‌بیت شمارهٔ ۱۹۷

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

گوشی نخراشد ز صدای جرس ما
ما قافلهٔ ریگ روانیم جهان را