تک‌بیت شمارهٔ ۱۴۸۲

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

دو روزی نیست افزون عمر ایام برومندی
مشو غافل ز حال تلخکامان تا ثمر داری