تک‌بیت شمارهٔ ۱۲۶۱

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

منعمان گر پیش مهمان نعمت الوان کشند
ما به جای سفره، خجلت پیش مهمان می‌کشیم!