شمارهٔ ۱۴

عطار / مختارنامه / باب نوزدهم: در ترک تفرقه گفتن و جمعیت جستن

تا چند ترا ز پرده بیش آوردن
در هر نفسی تفرقه پیش آوردن
دانی که عذاب سختتر چیست ترا
تنها بودن روی به خویش آوردن