رباعی شمارهٔ ۱۲

سعدی / دیوان اشعار / رباعیات

وه وه که قیامتست این قامت راست
با سرو نباشد این لطافت که تراست
شاید که تو دیگر به زیارت نروی
تا مرده نگوید که قیامت برخاست