تک‌بیت شمارهٔ ۱۴۴۴

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

نگردد چون کف افسوس هر برگ نهال من؟
که چون بادام آوردند در باغم نظربسته