شمارهٔ ۱۶

عطار / مختارنامه / باب نهم: در مقام حیرت و سرگشتگی

دردا که بجز درد مرا کار نبود
وز مِهْ دِه و ده کسی خبردار نبود
عمری رفتم چو راه بردم به دهی
خود در همه ده نشان دیار نبود