شمارهٔ ۳۶

عطار / مختارنامه / باب اول: در توحیدِ باری عزّ شأنه

در راه تو معرفت خطا دانستیم
چه راه و چه معرفت کرا دانستیم
یک یافتن تو بود و فریاد دو کون
کاین نیست ازان دست که ما دانستیم