تک‌بیت شمارهٔ ۱۳۷۱

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

ز گریه‌ای که مرا در گلو گره گردد
سپهر سفله کند کم ز آب و دانهٔ من