تک‌بیت شمارهٔ ۲۸

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

که می‌آید به سر وقت دل ما جز پریشانی؟
که می‌پرسد بغیر از سیل، راه منزل ما را؟