رباعی شمارهٔ ۱۵۷۶

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

فرزانهٔ عشق را تو دیوانه مگو
همخرقهٔ روح را بیگانه مگو
دریای محیط را تو پیمانه مگو
او داند نام خود تو افسانه مگو