شمارهٔ ۷۴

عطار / مختارنامه / باب بیست و سوم: در خوف عاقبت و سیری نمودن از عمر

عمری که گذشت زود انگار نبود
وز عمر زیان و سود انگار نبود
چون آخر عمر اول افسانه است
کو عمر که هرچه بود انگار نبود