رباعی شمارهٔ ۱۷۳

اوحدی / دیوان اشعار / رباعیات

گه وسمه بر ابروی سیاه اندازی
گه زلف بر آن روی چو ماه اندازی
اینها همه از چه؟ تا به بازی دل من
خوش بر زنخ آوری، به چاه اندازی