تک‌بیت شمارهٔ ۱۴۸۷

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

از صحبت باد سحر ای غنچهٔ بی دل
در دست بجز سینهٔ صد چاک چه داری؟