رباعی شمارهٔ ۱۳۸۴

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

آن کیست کز این تیر نشد همچو کمان
وز زخم چنین تیر گرفتار چنان
وانگه خبر یافت که این پای بکوفت
از دست هوای خود نشد دست زنان