تک‌بیت شمارهٔ ۳۹۹

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

غافل مشو ز پاس دل بیقرار ما
کاین مرغ پرشکسته قفسها شکسته است