بخش ۳۲

سعدی / گلستان / باب هشتم در آداب صحبت

کارها به صبر بر آید و مستعجل به سر در آید
به چشم خویش دیدم در بیابان
که آهسته سبق برد از شتابان
سمند باد پای از تک فرو ماند
شتربان همچنان آسته می‌راند