رباعی شمارهٔ ۳۴۴

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

زان می مستم که نقش جامش عشق است
وان اسب سواری که لجامش عشق است
عشق مه من کار عظیمی است ولیک
من بندهٔ آنم که غلامش عشق است