بخش ۶۰

سعدی / گلستان / باب هشتم در آداب صحبت

آنکه در راحت و تنعم زیست
او چه داند که حال گرسنه چیست
ای که بر مرکب تازنده سواری هشدار
که خر خارکش مسکین در آب و گلست