تک‌بیت شمارهٔ ۱۰۳۵

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

از هجر شکوه با در و دیوار می‌کنم
چون داغ دیده‌ای که کند گفتگو به خاک