شمارهٔ ۲۰

عطار / مختارنامه / باب پنجاهم: در ختم کتاب

آمد دلم و کام روا کرد و برفت
از نقل جهان طعم جدا کرد و برفت
طعم همه چیزها به تنهایی خورد
پس نقل به منکران رها کرد و برفت