غزل شمارهٔ ۳۳۵۷

دامن دولت دنیا نتوان سخت گرفت
سایه بال هما را به قفس نتوان کرد
اینقدر کز تو دلی چند بود شاد، بس است
زندگانی به مراد همه کس نتوان کرد
شرر کذب به یک چشم زدن می میرد
تکیه بر دوستی اهل هوس نتوان کرد
نعمتی نیست که چشمی نبود در پی آن
ترک وصل شکر از بهر مگس نتوان کرد
صائب از طول امل دست هوس کوته دار
که در این دام بجز صید مگس نتوان کرد
بیش ازین پیروی حرص و هوس نتوان کرد
همعنانی به سگ هرزه مرس نتوان کرد
بررسی آماری غزل شمارهٔ ۳۳۵۷ - دامن دولت دنیا نتوان سخت گرفت

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات نتوان، هوس، مگس می باشند. صائب تبریزی از کلمه نتوان ۸ بار ، هوس ۳ بار ، مگس ۲ بار در غزل شمارهٔ ۳۳۵۷ - دامن دولت دنیا نتوان سخت گرفت استفاده کرده است.

کلمه تکرار
نتوان 8
هوس 3
مگس 2