رباعی شمارهٔ ۶۳۱

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

چشم تو هزار سحر مطلق دارد
هر گوشه هزار جان معلق دارد
زلفت کفر است و دین رخ چون قمرست
از کفر نگر که دین چه رونق دارد