تک‌بیت شمارهٔ ۹۱۴

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

زندگی با هوشیاری زیر گردون مشکل است
تا نگردی مست، این بار گران نتوان کشید