شمارهٔ ۱۲۹

(در خموشی لب من چهره گشای رازست
پشت این آینه از ساده دلی غمازست)