رباعی شمارهٔ ۸۱

ای ذات منزهت مبرا ز وجود
بر خاک در تو کرده ارواح سجود
چون قطرۀ شبنم است بر برگ گلی
از راه عدم هر آن چه آید به وجود