شمارهٔ ۳۷

عطار / مختارنامه / باب سی و چهارم: در صفتِ آمدن معشوق

دی گفت: چو تو صد به زیانی سوزم
تا می چه کنم که ناتوانی سوزم
چون من به کرشمهای جهانی سوزم
بنگر تو مرا که نیم جانی سوزم