بانگ کردمت، ای فغ سیمین
زوش خواندم ترا، که هستی زوش