بخش ۳۹

سعدی / گلستان / باب هشتم در آداب صحبت

پنجه بر شیر زدن و مشت با شمشیر کار خردمندان نیست