تک‌بیت شمارهٔ ۴۰۳

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

جز روی او که در عرق شرم غوطه زد
یک برگ گل هزار نگهبان نداشته است