تک‌بیت شمارهٔ ۴۱۳

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

یک دلشده در دام نگاهت نگرفته است
در هالهٔ آغوش، چو ماهت نگرفته است