تک‌بیت شمارهٔ ۸۵۸

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

دست بر دل نه که در بحر پر آشوب جهان
شاهد عجزست هر دستی که بالا می‌شود