شمارهٔ ۴۸

عطار / مختارنامه / باب چهل و چهارم: در قلندریات و خمریات

روزی که بود روز هلاک من و تو
از تن برهد روانِ پاک من و تو
ای بس که نباشیم وزین طاق کبود
مه میتابد بر سر خاک من و تو