تک‌بیت شمارهٔ ۱۳۷۴

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

رفتی و رفت روشنی از چشم و دل مرا
با میهمان ز خانه صفا می‌رود برون