بندهٔ او باش و سلطان همه
جان او می ‌باش و جانان همه